Provozovatel uzavírá smlouvy o dodávce vody a odvádění odpadních vod na základě zmocnění vlastníkem infrastruktury, kterým je VHZ Šumperk, a.s. Vzorová smlouva, která plně respektuje požadavky ZVaK, je dostupná zde: http://www.spvs.cz/zakaznikum/smlouva-o-dodavce-vody-a-odvadeni-odpadnich-vod . V zájmu zjednodušení administrativy je tato smlouva předkládána společně pro dodávku vody a odvádění odpadních vod. V případě, že je poskytována pouze jedna služba, je smlouva účinná pouze v rozsahu poskytované služby.

 

 

§ 36 ZVaK

Ochrana odběratele

(3) Vlastník vodovodu nebo kanalizace, popřípadě provozovatel, pokud je k tomu vlastníkem zmocněn, je povinen předat obecnímu úřadu obce, v jejímž obvodu zajišťuje provoz vodovodu nebo kanalizace, informaci s platnými údaji pro možné odběratele k uzavření písemné smlouvy podle § 8 odst. 6, o

a) rozsahu zmocnění předaných identifikovaným vlastníkem vodovodu nebo kanalizace identifikovanému provozovateli smlouvou podle § 8 odst. 2,

provozovatel, kterým je společnost Šumperská provozní vodohospodářská společnost, a.s., je vlastníkem infrastruktury, tj. společností Vodohospodářská zařízení Šumperk, a.s., zmocněn k uzavíráním písemných smluv o dodávce vody a odvádění odpadních vod svým jménem a na svůj účet s odběrateli v souladu se ZVaK,

 

b) jakosti a tlaku dodávané pitné vody a maximální míře znečištění odváděných odpadních vod s uvedením místa zveřejňování aktuálních informací,

jakost vody obecně splňuje podmínky zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví, v platném znění, a vyhlášky. 376/2000 Sb., kterou se stanoví požadavky na pitnou vodu a rozsah četnosti její kontroly. Konkrétní hodnoty rozborů vody dodávané odběratelům podle místa dodávky jsou uvedeny zde: http://www.spvs.cz/zakaznikum/kvalita-vody

maximální přetlak dodávané pitné vody se pohybuje v souladu se ZvaK v rozmezí od 0,15 MPa do 0,6 MPa; v odběrných místech, kde z objektivních technických důvodů nelze tyto hodnoty dodržet, je tato skutečnost sjednána v konkrétní smlouvě o dodávce vody.

maximální míru znečištění odváděných odpadních vod vypouštěných do kanalizace stanoví kanalizační řády pro jednotlivé kanalizace viz: http://www.spvs.cz/zakaznikum/kanalizacni-rady

 

c) způsobu zjišťování množství odebírané vody včetně stanovení způsobů umístění vodoměrů, způsobu zjišťování množství odpadních vod, výpočtu odváděných srážkových vod a o možných výjimkách,

množství odebírané vody se zjišťuje v souladu s §16 ZvaK zásadně měřením a to vodoměry ve vlastnictví vlastníka, resp. provozovatele vodovodu, které osazuje provozovatel dle Technických standardů materiálů a zařízení pro vodovodní řady a vodovodní přípojky VHZ Šumperk, a.s. Viz: http://www.spvs.cz/images/soubory-ke-stazeni/Standardy_vodovodu_VHZ_2012.pdf

množství odpadních vod vypouštěných do kanalizace je měřeno pouze u významných producentů a konkrétní podmínky pro měření jsou sjednány ve smlouvě o odvádění odpadních vod. Ve většině případů se předpokládá, že odběratel, který odebírá vodu z vodovodu, vypouští do kanalizace takové množství vody, které odpovídá zjištění na vodoměru nebo směrným číslům roční potřeby vody, pokud nejsou instalovány vodoměry. V případě, kdy je měřen odběr z vodovodu, ale je také možnost odběru z jiných zdrojů, použijí se ke zjištění spotřeby vody směrná čísla roční potřeby nebo se k naměřenému odběru z vodovodu připočte množství vody získané z jiných, provozovatelem vodovodu měřených zdrojů.

 

 

d) technických požadavcích na vnitřní vodovod a vnitřní kanalizaci včetně zakázaných materiálů pro vnitřní rozvod,

nejsou vlastníkem ani provozovatelem stanoveny. Za jejich provedení a zdravotní nezávaznost odpovídá jejich vlastník. Provozovatel je v souladu s ust. §9, odst. 5 a 6 oprávněn omezit či přerušit dodávku vody nebo odvádění odpadních vod při možném ohrožení zdraví lidí nebo majetku vlivem závad na vnitřních rozvodech.

 

e) technických požadavcích na přípojky,

jsou dány v Technických standardech materiálů a zařízení pro vodovodní řady a vodovodní přípojky VHZ Šumperk, a.s., resp. Technických standardech materiálů a zařízení pro kanalizační stoky a kanalizační přípojky VHZ Šumperk, a.s. Viz:

http://www.spvs.cz/images/soubory-ke-stazeni/Standardy_vodovodu_VHZ_2012.pdf

http://www.spvs.cz/images/soubory-ke-stazeni/Standardy_kanalizace_VHZ_2012.pdf

 

f) fakturaci, případné zálohové platbě a o způsobu vyúčtování,

na základě zmocnění vlastníkem infrastruktury účtuje provozovatel odběratelům vodné a stočné svým jménem na svůj účet. Vyúčtování vodného a stočné probíhá 1x ročně v návaznosti na odečty fakturačních vodoměrů, ve fakturaci jsou zohledněny měsíční zálohy. V odůvodněných případech probíhá fakturace měsíčně bez platny záloh. Podrobnosti vč.výše záloh jsou sjednány ve smlouvě o dodávce vody a odvádění odpadních vod.

http://www.spvs.cz/zakaznikum/hlaseni-stavu-vodomeru

 

g) rozsahu a podmínkách odpovědnosti za vady, způsobu a místě jejich uplatnění, včetně nároků vyplývajících z této odpovědnosti (reklamační řád),

viz: http://www.spvs.cz/images/soubory-ke-stazeni/reklamacni_rad.pdf

 

h) možnostech přerušení nebo omezení dodávky vody a odvádění odpadních vod a o podmínkách náhradních dodávek vody a náhradního odvádění odpadních vod a údajích o způsobu informování osob, které tyto služby využívají,

možnosti přerušení nebo omezení dodávky vody a odvádění odpadních vod jsou dány zejména ust. §9, odst.5 a násl. ZvaK, což je v praxi důsledně dodržováno.

Informace o haváriích i plánovaných uzavírkách, vč. informace o zajištění náhradního zásobování jsou průběžně aktualizovány na adrese:

http://www.spvs.cz/omezeni-dodavky-vody-a-havarie/aktualni-seznam-poruch-a-planovanych-odstavek-na-vodovodni-siti-s-omezenim-dodavek-vody-odberatelum

 

i) případných smluvních pokutách.

Pro případ porušení povinností odběratele plynoucích ze ZvaK se stanoví smluvní pokuta ve výši:

-        20.000,- Kč za každý zjištěný případ neoprávněného odběru vody nebo neoprávněného vypouštění odpadních vod nebo poškození plomby vodoměru,

-        10.000,- Kč za každý případ, kdy nezajistí pracovníkům Provozovatele zpřístupnění měřícího zařízení, vodoměru, přípojky nebo zařízení vnitřního vodovodu nebo kanalizace a za každý případ, kdy uvede ve Smlouvě nesprávné údaje poškozující Provozovatele

Pro případ prodlení kterékoliv Smluvní strany s plněním peněžitého závazku se sjednává úrok z prodlení ve výši 0,05 % z dlužné částky za každý den prodlení.

Podrobnosti jsou uvedeny ve smlouvě o dodávce vody a odvádění odpadních vod:

http://www.spvs.cz/images/cenaodecty/smlouva%20vzor.pdf