1.            Správce osobních údajů

Šumperská provozní vodohospodářská společnost, a.s., se sídlem Jílová 2769/6, 787 01 Šumperk, IČ: 47674911, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Ostravě pod sp. zn. B 699 (dále také „ŠPVS“ nebo „správce“), je správcem osobních údajů, které o Vás zpracovává.

Při zpracování Vašich osobních údajů postupuje ŠPVS vždy v souladu s příslušnými právními předpisy, zejména v souladu s Nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/69 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES („nařízení“) a se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů,

ve znění pozdějších předpisů.

 

2.            Pověřenec pro ochranu osobních údajů

Správce není povinen zřídit pověřence pro ochranu osobních údajů.

 

3.            Účely zpracovávání a právní základ pro zpracování

ŠPVS zpracovává osobních údaje svých zákazníků mj. pro účely:

1)            plnění povinností vyplývajících z právních předpisů, zejména ze zákona č. 274/2001 Sb., o vodovodech a kanalizacích pro veřejnou potřebu, v platném znění

2)            evidence a identifikace zákazníků správce odebírajících pitnou vodu a odvádějících odpadní vody

3)            plnění smlouvy a vymáhání pohledávek

4)            evidence uzavřených smluv

Právním základem takového zpracování je plnění právní povinnosti správce (pro účel pod bodem 1.-2.) a plnění smlouvy mezi správcem a zákazníkem (pro všechny účely).

Poskytnutí Vašich osobních údajů pro účely uvedené výše je povinností vyplývající jednak ze zákona, jednak ze smlouvy. Pokud zákazník neposkytne své osobní údaje nezbytné pro splnění účelů uvedených výše, nemůže s ním být uzavřena smlouva, kdy v případě neposkytnutí osobních údajů by správce nemohl plnit své povinnosti stanovené mu zákonem a smlouvou.

 

4.            Kategorie zpracovávaných osobních údajů

ŠPVS zpracovává osobní údaje svých zákazníků v rozsahu nezbytném pro naplnění výše uvedených účelů.

Jedná se zejména o tyto údaje: titul, jméno, příjmení, datum narození, IČ, DIČ, adresa bydliště, sídlo, adresa zasílací, telefonní kontakt, e-mailová adresa, bankovní spojení, spojovací číslo SIPO, počet trvale připojených osob na vodovod a kanalizaci pro veřejnou potřebu, informace o vlastníkovi vodovodní a kanalizační přípojky, informace pro určení směrných čísel roční potřeby vody, informace o spotřebě zákazníka a další údaje dle zákona č. 274/2001 Sb., vymáhané pohledávky.

Tyto osobní údaje jsou pro dané účely nezbytné, když jde o osobní údaje identifikační, popisné a kontaktní.

 

5.            Způsob zpracování osobních údajů

ŠPVS za uvedenými účely zpracovává osobní údaje zákazníků v listinné i elektronické podobě manuálně i automatizovaně (tj. za pomoci informační techniky) s případným využitím podpory třetích osob (dodavatelů).

Zjišťování množství odebrané/odvedené vody je prováděno fyzickými odečty měřících zařízení nebo tzv. chytrým měřením, při kterém jsou informace o spotřebě elektronicky přenášeny do informačního systému společnosti.

Pokud dojde ke změně osobního údaje, který je veden pouze v písemné podobě, bude založen dokument s aktuálním osobním údajem. Pokud dojde ke změně osobního údaje, který je veden pouze elektronicky, dojde k přepisu původního osobního údaje na aktuální.

 

6.            Příjemci osobních údajů (kategorie příjemců)

Osobní údaje zákazníků jsou zpřístupněny zejména jiným zaměstnancům ŠPVS v souvislosti s plněním jejich pracovních povinností, při kterých je nutné nakládat s osobními údaji zákazníků, pouze však v rozsahu, který je v tom kterém případě nezbytný a při dodržení veškerých bezpečnostních opatření.

Vedle toho mohou být osobní údaje zákazníků předávány třetím osobám, a to:

- orgánům činným v trestním řízení

- soudům

- notářům

- správním orgánům

- auditorům

- soudním exekutorům

- dodavatelům informačních systémů správce

 

7.            Předávání osobních údajů do zahraničí

ŠPVS zpracovává Vaše osobní údaje pro shora uvedený účel pouze na území České republiky, tj. Vaše osobní údaje nejsou předávány do zahraničí.

 

8.            Doba zpracování osobních údajů

Vaše osobní údaje zpracováváme pro uvedené účely po dobu trvání smluvního vztahu správce se zákazníkem a při ukončení smluvního stavu pak nejdéle po dobu 10 let, počínaje prvním dnem roku následujícím po roce, v němž smluvní vztah zanikl resp., v němž byl vystaven poslední daňový doklad týkající se zaniklého smluvního vztahu.

 

9.            Zdroje osobních údajů

Osobní údaje, které pro uvedené účely zpracováváme, jsme získali přímo od Vás při uzavření smlouvy či v průběhu trvání smluvního vztahu, případně z veřejných rejstříků.

 

10.          Vaše práva

V souvislosti se zpracováním Vašich osobních údajů ŠPVS níže uvádíme výčet práv, která se na Vás mohou vztahovat, dle charakteru konkrétního zpracování.

10.1.      Právo na přístup k osobním údajům: Máte právo ŠPVS požádat o potvrzení, zda Vaše osobní údaje společnost skutečně zpracovává, a pokud je tomu tak, máte právo získat přístup k těmto osobním údajům a k právními předpisy stanoveným informacím. ŠPVS Vám v takovém případě poskytne kopii zpracovávaných osobních údajů. Za další kopie zpracovávaných osobních údajů účtuje ŠPVS přiměřený poplatek.

10.2.      Právo na opravu: Máte právo na to, aby ŠPVS bez zbytečného odkladu opravila nepřesné osobní údaje, které o Vás zpracovává. Máte rovněž právo na doplnění neúplných osobních údajů, a to i poskytnutím dodatečného prohlášení.

10.3.      Právo na výmaz („právo být zapomenut“): Máte právo na to, aby ŠPVS bez zbytečného odkladu vymazala Vaše osobní údaje, pokud je dán některý z důvodů stanovených právním předpisem. Zejména pokud Vámi udělený souhlas ke zpracování osobních údajů, je-li právním základem daného zpracování Vašich osobních údajů, odvoláte. V určitých případech však není ŠPVS povinna této žádosti vyhovět, zejména, kdy by zpracování osobních údajů bylo nezbytné pro splnění právní povinnosti ŠPVS.

10.4.      Právo na omezení zpracování: Máte právo na to, aby ŠPVS omezila zpracování Vašich osobních údajů, pokud je dán některý z důvodů stanovených právním předpisem.

10.5.      Právo na přenositelnost údajů: Pokud jste ŠPVS Vaše osobní údaje poskytl na základě souhlasu nebo na základě žádosti či pro účely splnění smlouvy, máte právo tyto získat ve strukturovaném, běžně používaném a strojově čitelném formátu a předat tyto údaje jinému správci. Můžete nás rovněž požádat, abychom Vaše osobní údaje předali přímo jinému správci.

 

11.          Právo podat stížnost

Pokud se domníváte, že zpracováním Vašich osobních údajů ŠPVS dochází k porušení příslušných právních předpisů, zejména nařízení, můžete se obrátit se svou stížností na:

Úřad pro ochranu osobních údajů

Pplk. Sochora 27

170 00 Praha 7

https://www.uoou.cz/

 

12.          Platnost informace

Tato informace je platná a účinná ke dni 25.5.2018.