OZNÁMENÍ O URČENÍ DODATEČNÉ LHŮTY K ODEVZDÁNÍ AKCIÍ

 

 

Společnost Šumperská provozní vodohospodářská společnost, a.s., IČO 476 74 911, se sídlem v Šumperku, čp. 2769, Jílová 6, PSČ 787 01, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě, oddíl B, vložka 699 (dále jen Společnost),

tímto v souladu s ustanovením § 531 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku (dále jen Občanský zákoník) určuje vlastníkům akcií, kteří jsou v prodlení s odevzdáním listinných akcií, dodatečnou lhůtu pro odevzdání listinných akcií Společnosti v souladu s rozhodnutím valné hromady společnosti ze dne 12. června 2014 o přeměně všech 70 806 kusů kmenových listinných akcií, každá o jmenovité hodnotě 1 000,- Kč, emitovaných Společností na zaknihované cenné papíry.

Společnost určuje akcionářům, kteří dosud své akcie neodevzdali dodatečnou lhůtu deseti dnů od zveřejnění tohoto oznámení.

Odevzdání listinných akcií bude probíhat ode dne zveřejnění tohoto rozhodnutí v Obchodním věstníku:

  1. v sídle Společnosti, Jílová 6, Šumperk, PSČ01 v kanceláři paní Ludmily Němečkové, tel. č. 583 317 270, místnosti č. 418, v pracovních dnech od 8.00 do 15.00 hodin. O odevzdání akcie bude na místě podepsán předávací protokol;
  2. k rukám předsedy dozorčí rady Společnosti PhDr. Pavla Kavky, v kanceláři č. 208 vepatře, tel. č. 222 251 581, na adrese Španělská 10, 120 00 Praha 2, a to v pracovních dnech v době od 9.00 do 12.00 a od 14.00 do 17.00 hodin.

Představenstvo upozorňuje akcionáře, že listinné akcie, které nebudou odevzdány ani v dodatečné lhůtě stanovené tímto oznámením budou prohlášeny za neplatné a zaknihované akcie, které je nahradí, budou prodány v souladu s ustanovením § 534 Občanského zákoníku.

Akcionář – fyzická osoba předloží platný průkaz totožnosti, pověřený zástupce akcionáře se prokáže kromě toho řádnou plnou mocí s úředně ověřeným podpisem akcionáře.

Statutární orgán akcionáře – právnické osoby předloží platný průkaz totožnosti a výpis z obchodního rejstříku, ne starší 3 měsíců, popřípadě jeho úředně ověřenou kopii. Pověřený zástupce akcionáře se prokáže kromě toho řádnou plnou mocí s úředně ověřeným podpisem statutárního orgánu akcionáře.

Akcionář se sídlem nebo bydlištěm mimo území České republiky předloží veškeré písemné dokumenty s úředním překladem do českého jazyka. Veškeré podpisy těchto akcionářů, resp. jejich zástupců, úředně ověřované, nebo úřední dokumenty, vydané mimo území České republiky, musí být opatřeny superlegalizační doložkou nebo apostilou, nestanoví-li smlouva o právní pomoci, jíž je Česká republika vázána, jinak.

Případné dotazy Vám budou zodpovězeny na adrese Společnosti. Kontaktní osobou je obchodněsprávní ředitel Mgr. Ing. Jan Havlíček, tel. 583 317 331, 724 140 265, e-mail: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript. .

 

V Šumperku dne 9. září 2014

 

Představenstvo společnosti Šumperská provozní vodohospodářská společnost, a.s.