V současné době probíhá rekonstrukce vodovodního přivaděče, kterým je dodávána pitná voda z úpravny vody Kouty nad Desnou obcím v údolí Desné včetně města Šumperk. Při stavebních pracích dochází k výrazným zásahům do stávajícího vodovodního potrubí, což může vést ke zvýšenému uvolňování sedimentů a korozních částic nacházejících se ve starém potrubí. Dodávaná voda tak může mít jiné senzorické vlastnosti v porovnání se standardně dodávanou vodou, v některých částech rozvodné sítě může docházet ke změně kvality vody (tvrdosti) nebo zápachu (díky vyššímu obsahu chloru) a ve výjimečných situacích může vznikat zákal.

Z hygienických důvodů je dodávaná voda zabezpečována zvýšeným dávkováním chloru a současně jsou prováděny pravidelné odběry a rozbory její kvality, která i přes tyto odlišnosti od běžného stavu, na který jsou odběratelé zvyklí, musí vždy splňovat požadavky vyhlášky č. 252/2004 Sb., kterou se stanoví hygienické požadavky na pitnou a teplou vodu a četnost a rozsah její kontroly. Dodávaná voda je tedy i nadále zdravotně nezávadná a určena k obvyklému užívání.

Z titulu provozovatele vodovodu pro veřejnou potřebu naše společnost provádí veškerá dostupná technická opatření k omezení vlivu rekonstrukce vodovodního přivaděče na kvalitu dodávané vody, přes veškeré úsilí však nelze některé negativní vlivy zcela eliminovat. Možné problémy lze očekávat do přerušení montážních prací v prosinci, následně pak po obnovení prací v jarních měsících, do té doby prosíme naše odběratele o shovívavost.