Základní politikou laboratoří, která je v souladu se strategií ŠPVS, a.s., deklarovanou v Politice ISM, je poskytovat zákazníkům kvalitní a rychlé služby v potřebném rozsahu. Náplň práce laboratoří tvoří činnosti prováděné pro vlastní společnost i činnosti pro externí zákazníky, kterými mohou být fyzické i právnické osoby (kontrola nově vybudovaných vodovodních přípojek, kontrola kvality vody ve studních, kontrola vypouštěných vod z čistíren odpadních vod a další).

 

 

Laboratoře mají zaveden systém managementu, který splňuje požadavky ČSN EN ISO/IEC 17025: 2018. Kvalita odběru vzorků a výsledků analýz je kromě toho zajišťována pravidelnou účastí ve zkoušeních způsobilosti laboratoří prostřednictvím mezilaboratorních porovnání zkoušek a odběru vzorků v rámci České republiky.

 

 

Laboratoře jsou akreditovány Českým institutem pro akreditaci, o.p.s. (ČIA) jako zkušební laboratoř č. 1404.

 

 

Rozsah prováděných akreditovaných činností je uveden v aktuálním Osvědčení o akreditaci, včetně jeho příloh. Toto osvědčení představuje oficiální uznání, že laboratoř je odborně způsobilá objektivně a nezávisle vykonávat činnosti uvedené v rozsahu předmětu akreditace.

 

 

Předmětem akreditace laboratoří jsou analýzy vzorků pitné vody, balené pitné vody, teplé vody, povrchové a podzemní vody, vody z bazénů, odpadní vody, technologických vod a čistírenských kalů. Ve vzorcích jsou prováděny zkoušky základního chemického rozboru, speciální anorganické a organické analýzy, senzorická analýza a mikrobiologická a biologická stanovení. Další analýzy je možno zajistit subdodávkou u jiné akreditované laboratoře.

 

 

Předmětem akreditace jsou také odběry vzorků pitných, povrchových, bazénových, odpadních vod a kalů. Odběry vzorků odpadních, příp. povrchových vod se provádějí mobilními automatickými vzorkovači, pokud je možné je použít. Ostatní odběry jsou prováděny manuálně.

 

 

Laboratoře mají akreditováno samostatné vzorkování, které je opravňuje provádět odběr vzorků i bez návaznosti na provádění zkoušek.

 

 

Laboratoře prokázaly způsobilost řádně zavést nové normy a modifikovat analýzy v rámci již akreditovaných metod tak, aby akreditační orgán i zákazník mohli mít důvěru v jejich schopnosti i do budoucna. Rozsah akreditovaných zkoušek je rozšiřován v souladu s vývojem legislativy a požadavky zákazníků.  Laboratoři je proto v rámci pevného rozsahu akreditace umožněno aktualizovat normy pro již akreditované zkoušky. Aktualizované metody nemohou zahrnovat nové principy měření. Normy pro zkoušky aktualizované od poslední dozorové návštěvy ČIA jsou uvedeny ZDE. Laboratořím je rovněž přiznán flexibilní přístup k rozsahu akreditace, který je upřesněn v dodatku přílohy Osvědčení o akreditaci. Umožňuje laboratořím modifikovat existující zkušební metody v dané oblasti akreditace v případě, že princip měření je zachován. Aktuálně uplatněná flexibilita je uvedena ZDE

 

 

Součástí akreditace laboratoří je i poskytování hodnocení shody výsledků analýz vzorků pitné vody síslušnou specifikací na žádost zákazníka. Pro hodnocení shody je zvoleno rozhodovací pravidlo předepsané platnou legislativou. Výsledek analýzy je porovnáván s limitem uvedeným v legislativě, není uvažována nejistota měření. Hodnocení shody se specifikací se uvádí přímo v protokolu o analýze vzorku.

 

 

Ceny analýz a odběrů vzorků jsou uvedeny v platném ceníku, který je zákazníkům k dispozici na požádání v laboratořích. 

  

V rámci dobrých dodavatelsko-odběratelských vztahů mají zákazníci možnost nahlédnout do Příručky kvality laboratoří, seznámit se s postupy analýz vzorků, sledovat průběh laboratorní analýzy, při které se zpracovává jejich vzorek, nebo se účastnit odběru vzorku, při dodržení všech pravidel o zachování důvěrnosti informací.

   

Objednávky odběru a analýz vzorků

 

 

Analýzy a odběry vzorků pro externí zákazníky se provádějí na základě písemné objednávky. V objednávce je nutno uvést účel odběru a analýzy vzorku, v případě odpadní vody také požadovaný typ odběru, rozsah analýz vzorků, termín dodávky služby, způsob předání výsledků, požadavek na interpretaci výsledku.

 

 

Pokyny pro odběr vzorků vod

Pokud si zákazník objedná pouze analýzu vzorku vody a odběr vzorku bude provádět sám, vyzvedne si před odběrem v laboratoři speciálně upravené vzorkovnice. Personál laboratoří mu poskytne informace, jak vzorek odebrat, a dohodne s ním termín dodání.

Vzorek musí být po odběru co nejdříve doručen do laboratoře ke zpracování. Není-li to možné, je nutno uchovat vzorek v chladničce při teplotě přibližně 5 °C a následující den ráno do 8 hodin jej dopravit do laboratoří, aby mohl být do 24 hodin po odběru zpracován.

Provozní doba laboratoří: Po až Pá 7 - 15 hod.
Příjem vzorků pitné vody: Po až St 7 - 15 hod.
  Čt do 8 hod.
Příjem vzorků odpadní vody: Po až Čt 7 - 15 hod.

Po předběžné telefonické domluvě je možný příjem vzorků v Po až St i v pozdějších odpoledních hodinách v přízemí správní budovy ŠPVS, a.s. v Šumperku, na pracovišti centrálního dispečinku.

 

 

Kontakt:

Ing. Jana Kupková, vedoucí laboratoří

Tel.: 583 317 263, e-mail: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript. .